pozhlav pozhlav
Stránky pro psy DogSite.cz - Inzerce psů, plemena psů, psí články, výstavy psů
Zde může být i Vaše reklama
pozhlav pozhlav
poztop poztop
poztop poztop
vyhledávání poz
 
vyhledávání poz
poztop poztop
pozstrtab pozstrtab pozstrtab pozstrtab pozstrtab pozstrtab pozstrtab pozstrtab
   
Řád pro jmenování rozhodčích... Tisk E-mail

Chovatelské a výstavní řády

Příloha č. 3 k zápisu z 13. 12. 2007.

Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů.

 

I. Účel

Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů (dále jen rozhodčích) vychází z předpisů FCI. Vymezuje základní podmínky pro jmenování rozhodčích. Členské organizace ČMKU nemají právo tyto obecné podmínky mírnit.

  
 II. Pojmy

Pro potřeby tohoto řádu a souvisejících předpisů se stanovují následující pojmy:
Rozhodčí: Osoba splňující podmínky stanovené tímto řádem a jmenovaná předsednictvem ČMKU (dále jen P ČMKU) jako rozhodčí pro posuzování exteriéru psů.
Čekatel: Osoba splňující podmínky přijetí stanovené tímto řádem a zařazená do přípravy čekatelů na funkci rozhodčího.
Aprobace: Plemeno nebo plemena psů, jejichţ exteriér je rozhodčí oprávněn posuzovat.
Rozšíření aprobace: Proces, ve kterém rozhodčí s určitou aprobací získává oprávnění posuzovat další plemena psů.
Hospitace: Účast čekatele nebo rozhodčího, který si rozšiřuje aprobaci, v kruhu při posuzování psů delegovaným rozhodčím.
Národní rozhodčí: Rozhodčí s oprávněním posuzovat plemena psů, pro která má aprobaci, na výstavách a dalších akcích všech úrovní na území ČR. Na zahraničních akcích, na které byl řádně delegován ČMKU, můţe posuzovat, a to mimo akce mezinárodní, sekční (např. evropská) a světové. Akce musí být pořádány pod záštitou FCI.
Mezinárodní rozhodčí: Rozhodčí s oprávněním posuzovat plemena psů, pro která má aprobaci na výstavách a dalších akcích všech úrovní na území ČR i v zahraničí. Akce musí být pořádány pod záštitou FCI a rozhodčí na ně musí být řádně delegován ČMKU nebo ČMKU pověřeným pořadatelem.
Skupinový rozhodčí: Rozhodčí oprávněný posuzovat jednu nebo několik skupin FCI a národní plemena přiřazená v rámci ČMKU k příslušným skupinám FCI.
Univerzální rozhodčí: Rozhodčí oprávněný posuzovat všechna plemena psů FCI a národní plemena v rámci ČMKU.


III. Podmínky pro jmenování rozhodčích

Čekatelem se můţe stát ţadatel splněním poţadavků ČMKU prostřednictvím Komise pro rozhodčí ČMKU.

Podmínky pro přijetí čekatele:
a)
Odborné, fyzické, verbální a morální předpoklady.
b) Věk minimálně 25 let.
c) Místopřísežné prohlášení, že se uchazeč nezabývá obchodní činností v oblasti prodeje psů.
d) Uchazeč musí prokázat, že je 5 let aktivním chovatelem s registrovaným názvem chovatelské stanice, odchovy jsou zapsány v plemenné knize ČMKU a že odchoval minimálně 5 vrhů plemene, které chce posuzovat. Výjimku můţe povolit P ČMKU rodinným příslušníkům, žijícím s vlastníkem chovatelské stanice ve společné domácnosti, kteří se aktivně se zúčastňovali výstav jako vystavovatelé.
e) Uchazeč musí doložt potvrzení pořadatelů výstav o tom, že pracoval minimálně 8x na výstavě jako vedoucí kruhu nebo zapisovatel.
f) Doporučení příslušného chovatelského klubu, kterého je uchazeč členem a ve kterém odchoval požadovaný počet vrhů (dle výjimky z bodu d). Tento klub garantuje znalosti a způsobilost pro zařazení adepta do přípravy čekatelů (viz. formulář Vyjádření pro čekatele na funkci rozhodčího pro posuzování exteriéru psů). V případě, ţe je pro plemeno více klubů, sekretariát ČMKU tyto další kluby osloví a vyžádá si jejich vyjádření. Kluby jsou povinny žádost projednat a vyjádřit se do 30 dnů. Neobdrží-li sekretariát ČMKU vyjádření do stanoveného termínu, stanovisko klubu se hodnotí jako kladné.
Doporučující klub určí, u kterých mezinárodních rozhodčích (max.6) a na kterých výstavách (minimálně 2x se zadáváním CAC), případně bonitacích, může čekatel hospitovat. Pokud klub neurčí, určí Komise pro rozhodčí.
g) Úspěšné absolvování přijímací zkoušky před zkušební komisí jmenovanou P ČMKU z mezinárodních rozhodčích. Této přijímací zkoušce můţe být přítomen zástupce klubu s hlasem poradním. Uchazeč musí prokázat základní znalosti zejména z oborů:
 - anatomie a fyziologie
 - základy genetiky
 - standard a historie plemene
 - platné řády ČMKU, zejména Stanovy, Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu, Řád ochrany zvířat při chovu psů, Zápisní a Výstavní řád, Řád pro jmenování rozhodčích
 - chování, principy a provádění posuzování
 - předpisy FCI

Přijímací zkouška:
Zkouška je písemná a ústní, její rozsah určí zkušební komise; zkouška musí odpovídat minimálním požadavkům řádu FCI. O výsledku zkoušky musí být účastník ihned informován a o jejím průběhu musí být proveden zápis. Zkoušky pořádá ČMKU. Zkušební komisi jmenuje P ČMKU.
V případě neúspěchu můţe být žadatel opakovaně přezkoušen s odstupem ½ roku a to pouze 2x. Účast na přijímacích zkouškách a případných opakováních je zpoplatněna částkou stanovenou P ČMKU, splatnou před zahájením zkoušky. Tato částka se v případě úspěšného splnění podmínek a jmenování čekatele rozhodčím vrací.

Příprava čekatelů:
Příprava čekatelů je metodicky řízena Komisí pro rozhodčí.
a) Příprava čekatele probíhá minimálně 1 rok, maximálně 3 roky.
b) Čekatel má povinnost zúčastnit se přednášek pořádaných Komisí pro rozhodčí ČMKU.
c) Během přípravného období se čekatel nejméně 6x zúčastní hospitace na výstavách nebo na bonitacích, v kruhu příslušného plemene, na akcích pořádaných členskými subjekty ČMKU.  Čekatel si sám domluví hospitaci s pořádající organizací. U jednoho rozhodčího, určeného příslušným klubem (případně Komisí pro rozhodčí), můţe v jeden den hospitovat 1 hospitant na 1 plemeno, max. 3 hospitanti, pokud rozhodčí v daný den posuzuje více plemen.
d) Během hospitací musí čekatel být celkem účasten na posouzení minimálně 30 jedinců daného plemene. U málopočetných plemen psů můţe být počet 30 jedinců přiměřeně snížen individuálním rozhodnutím Komisí pro rozhodčí.
e) Rozhodčí vyplní a podepíše hospitační list. Čekatel je povinen nechat si potvrdit hospitační list u vedení výstavy (výstavní kancelář) nebo u pořadatele bonitace.
Čekatel zašle hospitační listy hromadně na sekretariát ČMKU spolu se žádostí o závěrečnou zkoušku.
f) Během jednoho kalendářního dne lze u jednoho plemene hospitovat pouze 1x.
g) Závěrečných zkoušek se může zúčastnit pouze čekatel, který byl minimálně 6x hodnocen výborně nebo velmi dobře a hospitace splnil nejméně u dvou rozhodčích.

Závěrečné zkoušky:
Závěrečné zkoušky čekatelů provádí ČMKU. Zkouška se skládá ze dvou částí:
a) teoretické - obsahuje zkoušku ze všeobecných znalostí, ze znalostí odborných a ze znalosti exteriéru plemene, o které čekatel žádá (viz řád FCI). Standard plemene je oprávněn zkoušet pouze mezinárodní rozhodčí s příslušnou aprobací. Při této zkoušce čekatel prokazuje znalosti z výše uvedených oborů (viz příprava čekatele).
Dále musí být čekatel schopen komentovat standard a vývoj plemene. Zkouška je ústní a písemná.
Zkušební komisi jmenuje P ČMKU, je nejméně tříčlenná. Této závěrečné zkoušky může být přítomen zástupce klubu s hlasem poradním.
b) praktické - skládající se z praktického posouzení nejméně tří jedinců daného plemene včetně vypracování písemných posudků. Zkoušejícími musí být minimálně dva rozhodčí, z toho alespoň jeden mezinárodní s aprobací na dané plemeno. O výsledku zkoušky musí být čekatel neprodleně informován a o průběhu zkoušky musí být proveden zápis. Klub, který čekatele doporučil, bude ČMKU informován o místě a konání zkoušky a může na ní vyslat svého zástupce s hlasem poradním.

Postup zkoušky:
- čekatel napíše tři posudky v kruhu
- rozhodčí v kruhu přezkouší znalosti zkoušeného
- rozhodčí navržení KR a potvrzení P ČMKU schválí protokol o zkouškách svými podpisy
- protokol bude potvrzen podpisem a razítkem pořadatele výstavy

V případě neúspěchu může být čekatel opakovaně přezkoušen v některém z dalších termínů určených P ČMKU a to pouze 2x (mimo základní zkoušku).
Závěrečné zkoušky čekatelů se budou konat dle potřeb ČMKU na předem určené výstavě. Termíny a zkušební komisi stanoví P ČMKU. Náklady na tuto komisi platí ČMKU.
Závěrečná zkouška je bezplatná, její eventuální opakování je zpoplatněno ve výši stanovené P ČMKU.


IV. Podmínky rozšíření kvalifikace rozhodčích

Povolení rozšiřování je podmíněno potřebami ČMKU.
a) Další rozšiřování aprobací lze povolit rozhodčímu, který posuzuje:
nejméně 3 roky, posoudil nejméně 5 výstav, z toho 3, na kterých mohl zadávat čekatelství českého šampionátu krásy CAC a nedopustil se přestupků proti řádům ČMKU. Rovněž bude hodnoceno posuzování v uplynulém 3letém období, zejména po stránce odborné, morální a etické.
U málopočetných plemen, kde je prakticky nemožné splnit dané podmínky, může P ČMKU na
základě doporučení Komise pro rozhodčí a příslušného chovatelského klubu povolit výjimku.
b) Žádost o rozšíření aprobace podává rozhodčí písemně na formuláři, který je k dispozici na sekretariátu ČMKU, s doporučujícím vyjádřením příslušného chovatelského klubu. Klub určí, u kterých mezinárodních rozhodčích (max. 4) a na kterých výstavách (případně bonitacích) může rozhodčí hospitovat. Pokud klub neurčí, určí Komise pro rozhodčí.
V případě, že pro plemeno je více klubů, sekretariát ČMKU tyto kluby osloví a vyžádá si jejich vyjádření. Kluby jsou povinny žádost projednat a vyjádřit se do 30 dnů. Neobdrží-li sekretariát ČMKU vyjádření do stanoveného termínu, stanovisko klubu se hodnotí jako kladné.
O přijetí či odmítnutí rozhodne P ČMKU na návrh Komise pro rozhodčí.
c) Současně lze rozšiřovat aprobace maximálně na 3 plemena. P ČMKU může udělit na návrh klubu výjimku (vždy individuálně).
Hospitant může mít u sebe hospitační listy pouze na 3 plemena, nové hospitační listy může obdržet až po složení zkoušek.
d) Získání aprobace je podmíněno minimálně trojí hospitací na výstavě nebo na bonitaci. Rozhodčí, který rozšiřuje, si sám domluví hospitaci s pořádající organizací. U jednoho rozhodčího může v jeden den hospitovat 1 hospitant na 1 plemeno, max. 3 hospitanti, pokud rozhodčí v daný den posuzuje více plemen.
e) Rozhodčí rozšiřující si aprobaci musí být účasten při posouzení minimálně 10 jedinců celkem za hospitace. U málopočetných plemen psů může být počet 10 jedinců přiměřeně snížen individuálním rozhodnutím Komise pro rozhodčí.
f) Posuzující rozhodčí potvrdí hospitaci, uvede počet posouzených jedinců a ohodnotí znalosti
žadatele o rozšíření aprobace.
g) Rozšiřování je možné pro 2 plemena v jeden den při tom, ţe posuzování plemene v daném kruhu
je dokončeno. Pro 3 plemena pouze v případě, pokud se posuzují v jednom kruhu.
h) Během jednoho kalendářního dne lze u jednoho plemene hospitovat pouze 1x.
i) Žadatel o rozšíření aprobace si nechá potvrdit hospitační list u vedení výstavy.
j) K závěrečné zkoušce můţe být připuštěn rozhodčí, jehoţ znalosti byly hodnoceny minimálně 3x jako výborné nebo velmi dobré, a to minimálně od dvou rozhodčích.
k) Rozhodčí, který má splněné hospitace tak, jak to požaduje tento řád, písemně požádá Komisi pro rozhodčí o závěrečnou zkoušku, k žţádosti přiloţí hospitační listy. Závěrečné zkoušky budou písemné a ústní nebo praktické, dle rozhodnutí P ČMKU. Zkušební komisi jmenuje P ČMKU. Klub, který čekatele doporučil, bude ČMKU informován o místě a termínu zkoušky a může na ně vyslat svého zástupce s hlasem poradním. O výsledku zkoušky musí být žadatel o rozšíření aprobace neprodleně informován a o průběhu zkoušky musí být proveden zápis. V případě neúspěchu může být žadatel o rozšíření aprobace opakovaně přezkoušen, nejméně s odstupem ½ roku, a to pouze 2x.
l) Podmínky pro jmenování univerzálním rozhodčím:
Jmenování univerzálním rozhodčím není nárokové, jmenuje P ČMKU.


V. Všeobecná ustanovení

a) Rozhodčí musí být členem členského subjektu ČMKU.
b) ČMKU vede evidenci národních a mezinárodních rozhodčích, čekatelů, rozhodčích rozšiřujících si aprobaci a zkušebních komisí.
c) ČMKU, která do své evidence zařazuje čekatele nebo rozhodčího, je povinna si ověřit, jsou-li splněny požadované předpoklady a informovat všechny chovatelské kluby v rámci ČMKU pro plemeno, o jehož posuzování se jedná.
d) Případné přestupky všech rozhodčích řeší orgány ČMKU podle platných řádů ČMKU.
e) Rozhodčí, který neposuzoval 5 let, musí být přezkoušen ze znalosti výstavních předpisů, jinak nesmí posuzovat.
f) Z evidence musí být vyškrtnuti čekatelé a rozhodčí zabývající se obchodováním se psy.
g) Dopustí-li se rozhodčí přestupku vůči normativům ČMKU nebo FCI nebo proti etice rozhodčího, nebude delegován na akce (i předem schválené), a to aždo vyřešení jeho přestupku. Šetření musí proběhnout za jeho přítomnosti.
h) Klub, který čekatele nebo rozhodčího k rozšíření aprobace doporučil, uvede kdy a který orgán klubu toto projednal. U podpisu bude uvedena funkce v klubu.


VI. Rozdělení rozhodčích

Rozdělení podle plemen:
a) Rozhodčí pro jednotlivá plemena - posuzuje pouze jedno nebo více plemen.
b) Skupinový rozhodčí - posuzuje jednu nebo více skupin FCI. Do kategorie skupinový může být zařazen rozhodčí, který posuzuje nejméně 50% plemen z příslušné skupiny nebo 75% u nás odchovaných plemen z příslušné skupiny. O zařazení rozhoduje P ČMKU na návrh Komise pro rozhodčí.
c) Univerzální rozhodčí - je rozhodčí, který má na základě splnění podmínek daných FCI od své národní organizace povoleno posuzovat všechny skupiny FCI včetně národních, FCI zatím neuznaných plemen. Je zmocněn navrhovat čekatelství CACIB na mezinárodních výstavách všem plemenům uznaným FCI.

Rozdělení podle zařazení:
a)
Národní rozhodčí - posuzuje všechny typy výstav na území ČR.
b) Mezinárodní rozhodčí - má právo posuzovat na mezinárodních výstavách v zahraničí a navrhovat CACIB. Do seznamu mezinárodních rozhodčích můţe být zařazen rozhodčí na základě žádosti předložené Komisi pro rozhodčí a schválené P ČMKU, který posuzuje minimálně 3 roky a posuzoval alespoň 5x na národních a mezinárodních výstavách v ČR.
Povinností ČMKU je vést aktualizovaný seznam mezinárodních rozhodčích a každý rok jej předávat FCI.
Pokud rozhodčí pro výstavy posuzuje mimo svou vlast, musí plynule hovořit alespoň jedním ze čtyř jazyků FCI (anglicky, francouzsky, německy nebo španělsky). V případě, že nemůže tuto podmínku splnit, je povinen opatřit si tlumočníka, bude-li to vedení výstavy požadovat.
c) Čestný rozhodčí - po dosažení věku 75 let. Je zván na setkání rozhodčích exteriéru jako host, může vykonávat vzdělávací činnost, případně být jmenován do zkušebních komisí pro čekatele a rozhodčí.


VII. Práva a povinnosti rozhodčích

Práva a povinnosti rozhodčích jsou blíže specifikována ve Výstavním řádu FCI a ČMKU.
Tento řád byl schválen P ČMKU dne 13. 12. 2007 s platností od 01. 01. 2008

                                                                  Zdroj: ČMKU - http://www.cmku.cz/

   

 
< Předch.

 
 
pozstrtab pozstrtab pozstrtab pozstrtab pozstrtab pozstrtab pozstrtab pozstrtab
pozpat pozpat pozpat
pozpat pozpat pozpat